آزمایشگاههای-کالیبراسیون
آزمایشگاههای-کالیبراسیون

آزمایشگاههای کالیبراسیون

 لیست آزمایشگاههای کالیبراسیون
ردیفنام آزمایشگاهنام استانکمیتتلفن و نمابر
1ایران خودرو دیزلتهرانالکتریک، دما، فشار، گشتاور55124221 – 55245897
2خدمات هوایی پارستهرانالکتریک48263693 – 44670370
3مبناسنج تابانتهرانابعاد، فشار، سختی سنجی22870733 –  22876545
4فروردین کالا پیمانتهرانابعاد، نیرو، سختی سنجی66919080 – 66933797
5تابان نیرواصفهان فشار، دما، ابعاد، حجم، جرم، الکتریک031-36413914 – 36414778
6 آرمان شیمی سنجالبرزشیمی (کروماتوگرافی)026-36214127
7آزمونه فولاداصفهاننیرو031-52629627-8
8سنجشگران میزان ابزارتهرانابعاد، شیمی، حجم، جرم، فشار، دما، الکتریک44195703 – 44190767
9نواندیشان سازه نیراتهران نیرو22582388 – 22588047
10سنجش برتر خلیج فارس بوشهرابعاد، جرم، فشار، گشتاور، حجم، دما، الکتریک077-33336490 – 33321375
11رایان خودرو اندیشتهرانتجهیزات تعمیرگاهی66900280 – 66900816
12 افراحتهرانابعاد، فشار،الکتریک، حجم، فلو، مکانیک، نیرو، دما و رطوبت، جرم، شیمی44181759 – 44181791
13فن آوری داده های زمین(ژئو بایت)تهرانتجهیزات و دوربین های نقشه برداری(طول و زاویه)88755013 – 88760670
14 ژئو پیبوشهر ابعاد، دما، فشار، گشتاور، اپتیک0773-7362195
15بخردبوشهرفشار، دما، گشتاور، الکتریک0773-7367902-0773