درباره ما

تجهیز صنعت ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو دهه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨه طﺮاﺣﯽ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ هاي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در

ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺮوﮔاهها و ﺑﺎ بهره ﮔﯿﺮي از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ برﻧﺪهاي جهان و به روزﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري

ها،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ هاي ﭘﯿﺸﺮو در ﺣﻮزه اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﺠـﺎري و ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﻪ

ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻳﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

قبول سفارشات

 

تجهیز صنعت  با بهره مند بودن از کادری مجرب و داشتن شرکتی مستقل در کشور امارات متحده عربیآمادگی خود را جهت تامین کلیه تجهیزات ابزار دقیق ، شیرهای کنترلی و دستی در

سایز و کلاس های مختلف و ……… با قیمت  رقابتی و حداقل زمان ممکن اعلام می نماید.

از جمله شرکای تجاری که شرکت تجهیز صنعت  با آنها  همکاری دارد به شرح ذیل می باشد :

 

WIKA- KROHNE- ROSEMOUNT- ASHCROFT- FISHER-MASONEILAN- ENDRESS & HAUSER- HONEYWELL

DANFOSS- ABB- PARKER- CROSBY- SAMSON- SANDVIK- SWAGELOK- VEE-LOK

 

 wika

CROSBYABBASHCROFT

ENDRESS-&-HAUSERDANFOSSROSEMOUNT

PARKERVEE-LOKSANDVIK

SWEGLOKHONEYWELLFISHER